Menü Bezárás

Adatvédelmi tájékoztató

A webshopban a vásárlás során az adatai megadásával hozzájárul az azok kezeléséhez. 

 A Naning Hungary Kft. online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált és vendégként várásló felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Naning Hungary Kft. minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: Naning Hungary Kft.
Az adatkezelő elérhetősége: 1091 Budapest, Üllői út 9., 06 70 253 6851, naning@naning.hu

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy valamennyi adatkezelő esetén joga van ahhoz, hogy hozzáférést kérjen a személyes adataihoz (azaz megkérdezheti, hogy milyen adatot kezelünk Önről, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig, valamint kinek továbbítottuk személyes adatait), valamint kérheti adatainak helyesbítését, a törlését, valamint kérheti az adatok kezelésének korlátozását is, valamint az adatok kezelése ellen tiltakozhat is. Kérjük,hogy a fenti esetben keresse az adatkezelőket a fenti elérhetőségeken. Joga van ahhoz, hogy kezelt adatainak hordozhatóságát is kérje.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat, valamint kérheti bíróságtól is a jogai érvényesítését.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Info tv”) és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet) (a „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően történik.

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS:

 

1. Online értékesítési tevékenységéhez kapcsolódó (webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó) adatbázis kezelése, megrendelések teljesítése és számlázása megnevezésű adatkezelés

Az adatkezelés jogalapja: az Info tv., valamint a GDPR 6. cikke 1. bekezdésének b)pontja szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges.

Az érintettek köre: megrendelők.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, cím, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási név, számlázási cím. Ezen személyes adatok megadása a szerződéskötés előfeltétele.

Az adatkezelés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési az adatkezelési cél megvalósulásáig tart. A nevét, címét, illetve amennyiben ettől eltér, a számlázási nevét és címét azadatkezelési cél megvalósulása után is kezeljük a Naning Hungary Kft. adózási és könyvviteli feladatainak teljesítésére vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig.

 

A személyes adatok címzettjei:

1) a Naning Hungary Kft. ügyfélszolgálattal, számlázással, postázással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként,

2) a Naning Hungary Kft. adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából (számlázási név, számlázási cím),

3)a Naning Hungary Kft. IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítésecéljából,

4) a szállítást végző cég munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.

 

A megrendelő kérelmezheti az adatkezelő tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy a kezelésnek korlátozását.Az érintett adathordozhatósághoz való jogára az adatkezelési alapelveknél kifejtettekirányadók.

Amennyiben a megrendelő korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha az adatkezelő a megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor jogszabályban előírt határidőn belül intézkedik a személyes adatainak helyesbítése, vagy törlése érdekében.

Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor22/c)fordulhat.

 

2. Hírlevél

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet előre bejelölése. A hírlevéről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozók.

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a használat során megadott adatok: név,email.

Az adatgyűjtés célja: a hírlevélre feliratkozott felhasználók rendszeres értesítése az új termékekről, akciókról, eseményekről.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatai kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailbenkezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebbazonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor jogszabályban előírt határidőn belül intézkedik a személyes adatainak helyesbítése, vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat.